Inter-Eco Dominik Witkowski, Tomasz Kruk s.c., ul. Przemysłowa 4, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 536-191-77-68, REGON: 147474860, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych (ADO):

Dominik Witkowski, tel. 603 303 190, e-mail: dwitkowski@inter-eco.pl

Tomasz Kruk, tel. 503 485 243, e-mail: tkruk@inter-eco.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu:


1. Rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników;

2. Realizacji umów cywilno-prawnych.

3. Realizacji umów na świadczenie usług


Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu np. wykonania przedmiotu umowy. W przypadku nie podania danych niemożliwe będzie zrealizowanie celu przetwarzania np. wykonanie przedmiotu umowy. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Dane osobowe będę przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:


1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)

2. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)

3. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.( Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:


1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

- ewentualnym źródle pozyskania danych;

- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

- planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.